آخرين نوشته ها

 • امکان جلب شاهد در پرونده‌های کیفری وجود دارد
 • آزادی ۱۸ زندانی غیرعمد با بذل نذورات اعطایی به ستاد دیه
 • اگر صاحب چک فوت کند، تکلیف چیست؟
 • قانون مجازات اسلامی مشتمل بر چه جرائم و مجازات‌هایی است؟
 • شرایط به اجرا گذاشتن چک از طریق اداره ثبت چیست؟
 • بیمه کردن کارگر از روز اول آغاز به کار، الزامی است
 • حقوق زنان در قوانین ایران
 • ادامه اقامت مستاجر در ملک مسکونی پس از پایان مدت قرارداد اجاره، مسئولیت دارد
 • متن کامل پیش نویس «لایحه جامع شفافیت» منتشر شد
 • اعلام زمان ویرایش اطلاعات ثبت‌نامی داوطلبان آزمون قضاوت سال 97
 • باید مطالبه گر اجرای قانون از سوی شهرداری ها باشیم
 • رشته حقوق به آسیب شناسی جدی نیاز دارد
 • فرق متشاکی، متهم و مجرم چیست؟
 • قوانین ایران از اشتغال زنان حمایت می‌کند
 • چگونه نصف اموال مرد پس از طلاق به زن تعلق می‌گیرد؟
 • قوانین ایران از زنانی که تحت جرائم منافی عفت قرار می‌گیرند، حمایت می‌کند
 • الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران روستایی
 • معیار ۱۱۰ سکه مهریه با شرایط جامعه همخوانی ندارد
 • حقوق شهروندی بر پایه آزادی و برابری استوار است
 • انتقاد قوه قضائیه به ابهامات لایحه حمایت از حقوق کودکان
 • خبرنامه

  آمار

  آنلاین : 11
  بازدید امروز : 1015
  بازدید دیروز : 1138
  بازدید هفته گذشته : 4830
  بازدید ماه گذشته : 20676
  بازدید سال گذشته : 204334
  کل بازدید : 534604

  ماده ۳ بیکار از نظر این آئین نامه بیمه شده ایست که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تاریخ وقوع بیکاری به عھده واحد کار و امور اجتماعی محل است.

  ماده ۴ ھرگونه تغییر یا بازسازی خط تولید، جابه جایی کارگاه و ماشین آلات به منظور کاھش وابستگی و بھینه کردن تولید که در راستای سیاستھای اقتصادی و اجتماعی دولت صورت گیرد تغییر ساختار اقتصادی تلقی میگردد و تصمیم گیری در مورد کارکنان این قبیل کارگاه ھا که موقتاً بیکار شناخته شده و در چارچوب بند «الف» ماده ۷ قانون از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواھند نمود، به عھده شورایعالی کار میباشد

  تبصره ۱:مدیران و کارفرمایان کارگاهھای موضوع این ماده موظفند طرح تغییر ساختار اقتصادی واحد خود را که به تصویب وزارتخانه ذیربط (واحدھای تابعه در استان ھا) رسیده است، ھمراه با تقاضای کتبی، تعھدات لازم و فھرست اسامیکارکنان مشمول طرح که موقتاً بیکار خواھند شد با ذکر مدت زمان استفاده از مقرری بیمه بیکاری به واحد کار و امور اجتماعی محل تسلیم نمایند و پس از تائید طرح توسط شورایعالی کار نسبت به اجرای آن اقدام کنند.

  تبصره ۲:واحدھای کار و امور اجتماعی مکلفند حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از دریافت طرح و تقاضای کتبی، مدارک مربوط را ھمراه با گزارش بازرسی کار جھت اتخاذ تصمیم به شورایعالی کار ارسال نمایند. شورایعالی کار ظرف یک ماه پس از دریافت مدارک مربوط تصمیم خود را اعلام خواھد نمود

  ماده ۵ کلیه مدیران و کارفرمایان و مجریان پروژه ھا مکلفند حق بیمه بیکاری مشمولین قانون را به ترتیب مذکور در قانون تامین اجتماعی، از تاریخ ۱۳۶۹/۵/۶ به شعب مربوط سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند. تبصره ۱:مبنای پرداخت حق بیمه بیکاری، مزد بیمه شده میباشد تبصره ۲:سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه بیکاری طبق ضوابط قانون تامین اجتماعی به بیمه شدگانی که با توجه به مقررات این آئین نامه بیکار شناخته شده و از طریق واحدھای کار و امور اجتماعی معرفی میشوند، مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.

  ماده ۶ بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قھریه و غیرمترقبه از قبیل: سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و ... بیکار میشوند، در صورتی که سابقه پرداخت حق بیمه آنان کمتر از ۶ ماه باشد، مطابق با مشمولینی که دارای ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه میباشند از مقرری بیمه بیکاری استفاده خواھند نمود

  ماده ۷ بیمه شده بیکار موظف است ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری فرم تقاضای استفاده از مقرری بیمه بیکاری را تکمیل و به واحد کار و امور اجتماعی محل ارائه نماید.

  تبصره ۱:چنانچه بیمه شده بیکار در فاصله زمانی ۳۰ روز بعد از بیکاری امکان مراجعه و یا اعلام بیکاری به واحد کار و امور اجتماعی و ارائه یا ارسال تقاضای استفاده از مقرری بیمه بیکاری را پیدا نکند تا ۳ ماه از تاریخ وقوع بیکاری فرصت دارد مدارک خود را مبنی بر عذر موجه، ھمراه با تقاضای کتبی به واحد کار وامور اجتماعی محل به منظور طرح در ھیات حل اختلاف ارائه نماید. در صورتی که ھیات حل اختلاف استان مربوط عذر متقاضی را موجه تشخیص دھد مراتب را اعلام خواھد نمود.

  تبصره ۲:بیمه شده بیکار از تاریخ ارائه تقاضای استفاده از مقرری بیمه بیکاری آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اعلام نموده وموظف است در فاصله معینی که توسط واحد کار و امور اجتماعی تعیین میگردد در اداره کار و امور اجتماعی محل حضور یافته و دفاتر مربوط را امضاء نماید.

  ماده ۸ واحدھای کار و امور اجتماعی موظفند حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از اخذ مدارک تکمیل شده (موضوع ماده ۷ این آئین نامه)، نسبت به غیر ارادی بودن بیکاری متقاضی اظھار نظر نموده و در صورت تائید، وی را کتباً به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمایند. واحدھای اجرایی سازمان تامین اجتماعی مکلفند ظرف ۱۰ روز پس از ثبت معرفی نامه فرد بیکار، نسبت به احراز شرایط مندرج در بند «الف» ماده ۶ قانون اظھارنظر و متعاقب آن مقرری بیمه بیکاری وی را برقرار نمایند

  ماده ۹ بیکارانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری با معرفی واحدھای کار و امور اجتماعی به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایای آنان کمتر از میزان مقرری بیمه بیکاری باشد مابه التفاوت حقوق و مزایای دریافتی تا میزان مقرری بیمه بیکاری متعلقه توسط سازمان تامین اجتماعی به

  آنان پرداخت خواھد شد. در اینگونه موارد اشتغال بیمه شده بیکار و میزان حقوق و مزایای وی توسط واحدکار و امور اجتماعی محل به شعبه تامین اجتماعی پرداخت کننده مقرری بیمه بیکاری، اعلام خواھد شد

  ماده ۱۰ پرداخت مقرری بیمه بیکاری به مقرری بگیران دارای ۵۵ سال سن و بیشتر در صورت عدم امکان اشتغال به کار آنان بدون رعایت بند «الف» ماده ۷ قانون تا رسیدن به سن بازنشستگی موضوع ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی ادامه مییابد.

  ماده ۱۱ مقرری بیمه شدگانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری به خدمت وظیفه عمومیاعزام میگردند در صورتی که متاھل نباشند قطع میگردد و پس از پایان خدمت وظیفه عمومیدر صورت عدم اشتغال، با معرفی واحدکار وامور اجتماعی مجدداً نسبت به باقیمانده مدت استحقاقی، مقرری آنان برقرار خواھد شد.

  ماده ۱۲ در مورد کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری براساس حکم صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی میگردند در صورت صدور رای مراجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان، مشروط بر آنکه متاھل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف میگردد و پس از گذراندن دوره محکومیت به شرط عدم اشتغال، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجدداً برقرار خواھد شد.

  ماده ۱۳ چنانچه دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری حائز شرایط استفاده از مستمریھای بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی گردد مقرری بیمه بیکاری وی قطع و مستمریھای مذکور طبق قانون تامین اجتماعی برقرار میگردد. تبصره- ملاک انجام حمایتھای موضوع قانون تامین اجتماعی در ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه زمان اشتغال بیمه شده بیکار خواھد بود.

  ماده ۱۴ در صورتی که در طول مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری در تعداد افراد تحت تکفل بیمه شده تغییراتی حاصل شود، میزان مقرری وی طبق مقررات بند «ب» ماده ۷ قانون محاسبه و پرداخت خواھد شد. بیمه شده مکلف است تغییرات تعداد عائله خود را با ارائه مدارک مثبته به شعبه پرداخت کننده مقرری و واحدکار و امور اجتماعی محل اطلاع دھد. تبصره: احراز کفالت خواھر و برادر بیمه شده بیکار به عھده وزارت کار و امور اجتماعی خواھد بود.

  ماده ۱۵ دریافت کننده مقرری بیمه بیکاری در صورت اشتغال مجدد مکلف است حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ اشتغال مراتب را به واحد کار و امور اجتماعی و شعبه پرداخت کننده مقرری کتباً اعلام نماید.

  ماده ۱۶ واحـدھای کار و امور اجتمـاعی مکلفنـد مشخصـات مقرری بگیرانی را که بدون عذر موجه از شرکت در دورهھای کارآموزی یا سوادآموزی و یا قبول شغل تخصصی یا شغل مشابه پیشنھادی خودداری مینمایند با ذکر تاریخ امتناع، به سازمان تامین اجتماعی اعلام نمایند. سازمان تامین اجتماعی موظف است مقرری بیمه بیکاری این قبیل افراد را از تاریخ امتناع، قطع نماید.

  ماده ۱۷ واحد کار و امور اجتماعی محل مکلف است در صورت اطلاع از اشتغال به کار بیمه شده که مقرری بیمه بیکاری دریافت مینماید، فوراً بررسی نموده و پس از احراز اشتغال به کار مقرری بگیر مراتب را به شعبه پرداخت کننده مقرری جھت قطع مقرری، اعلام نماید. چنانچه سازمان تامین اجتماعی نیز به نحوی از انحاء از اشتغال به کار مقرری بگیر مطلع گردد لازم است ضمن قطع مقرری بیمه شده مراتب را به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام نماید. تبصره: در صورت اعتراض کارگر نسبت به قطع مقرری توسط سازمان تامین اجتماعی، واحدکار و امور اجتماعی مکلف است مراتب را بررسی و اعلام نظر نماید. نظر واحد کار و امور اجتماعی قطعی و لازم الاجرا اس

  ماده ۱۸ مقرری بیمه بیکاری بیمه شدگان که با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اعاده میگردند قطع میشود و این قبیل افراد مکلفند مقرری دریافتی در دوران مزبور را طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی مسترد نمایند. مدیران و کارفرمایان بیمه شدگان موضوع این ماده و واحدھای کار و امور اجتماعی مکلفند مراتب اعاده به کار مقرری بگیر را کتباً به شعبه پرداخت کننده مقرری اطلاع دھند. تبصره: مدیران و کارفرمایان بیمه شدگان موضوع این ماده مکلفند حق بیمهھای موضوع ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی و ماده ۵ قانون بیمه بیکاری مربوط به ایام بلاتکلیفی را طبق ضوابط مقرر به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند.

  ماده ۱۹ در مواردی که بیمه شده بیکار تحت ھر عنوان من غیر حق مبالغی را از صندوق بیمه بیکاری دریافت نموده باشد، ملزم به بازپرداخت وجوه دریافتی مذکور خواھد بود. سازمان تامین اجتماعی با استفاده از اختیارات اجرایی ناشی از قانون تامین اجتماعی نسبت به وصول وجوه موضوع این ماده اقدام مینمایند

  ماده ۲۰ در اجرای ماده ۹ قانون کلیه مدیران و کارفرمایان موظفند فرصتھای اشتغال واحد خود را با ھماھنگی شوراھای اسلامیکار یا نمایندگان کارگران به مراکز خدمات اشتغال محل اعلام نمایند. تبصره- مراکز خدمات اشتغال مکلفند ظرف ۳۰ روز نسبت به تامین و معرفی نیروی کار مورد نیاز که از طرف مدیران و کارفرمایان به آن

  ان اعلام میشود اقدام نمایند و در غیر این صورت مراتب عدم امکان تامین نیروی مذکور را کتباً به واحد درخواست کننده اطلاع دھند. ماده ۲۱ کلیه وزارتخانه ھا و سازمانھای دولتی که به نحوی از انحاء پروانه کسب کار و موافقت اصولی و اجازه تاسیس واحدھای تولیدی و صنعتی و کشاورزی و خدمات فنی را صادر مینمایند موظفند بیمه شدگانی را که مقرری بیمه بیکاری دریافت مینمایند براساس معرفی واحدھای کار و امور اجتماعی جھت اخذ مجوزھای کسب و کار و موافقت اصولی، در اولویت قرار دھند. تبصره: مقرری بیمه شدگان بیکاری که با استفاده از مزایای قانون بیمه بیکاری و این آئین نامه موفق به اخذ پروانه کسب و کار و یا موافقت اصولی میشوند از تاریخ آغاز بھره برداری و کسب و کار طبق اعلام وزارت کار و امور اجتماعی قطع میگر

  ماده ۲۲ آن دسته از بیمه شدگانی که تاریخ وقوع بیکاری آنان قبل از تاریخ ۱۳۶۹/۵/۶ باشد از ھر حیث مشمول قانون و مقررات و دستورالعملھای مربوط به قانون دوره آزمایشی بیمه بیکاری خواھند بود. ماده ۲۳ در اجرای ماده ۱۲ قانون، اعتبار لازم جھت ھزینهھای اداری و پرسنلی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در اجرای قانون بیمه بیکاری و این آئین نامه براساس توافق وزرای بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و کار و امور اجتماعی از محل درآمدھای ناشی از قانون بیمه بیکاری تعیین میگردد و به مصرف میرسد

  ماده ۲۴ مقررات این آئین نامه از تاریخ اتمام دوره قانون آزمایشی بیمه بیکاری ۱۳۶۹/۵/۶ لازم الاجرا است.

  وبلاگ تاپ نیوز - topnews

  نوشته شده در يکشنبه 25 تير 1396 ساعت 9:35 توسط : تاپ نیوز | دسته : اخبار وبلاگ های حقوقی میزان بلاگ mizanblog.com | 168 بازدید
 • []

 •  

   

  برچسب‌ها: ,
  نوشته شده در دوشنبه 27 دی 1395 ساعت 21:57 توسط : تاپ نیوز | دسته : | بازدید


 • سفارش تبليغات
  سفر به ترکیه | فرش کاشان | آژانس هواپیمایی | منزل مبله شیراز | دستگاه فلزیاب | کفسابی | فلزیاب دست ساز | هتل و اقامت | دیاگ | میز کانتر | گیت کنترل تردد | نوبت دهی پزشکان شیراز | هاست ارزان | پاپ آپ نمایشگاهی | فلزیاب | دکتر نوروزیان | فلزیاب | منزل مبله شیراز | لباس هندی | سفر به تایلند| ثبت شرکت | فلزیاب | راهنمای سفر | سفر به گرجستان | منزل مبله شیراز | فلزیاب | سفر به روسیه | محمد دبیری
  X
  تبليغات