» قانون جدید مهریه - قانون مهریه 99

قانون جدید مهریه - قانون مهریه 99

قانون جدید مهریه - قانون مهریه 99

منطبق با قوانین صادره پیشین در حال حاضر تغییری در میزان و نحوه پرداخت مهریه ایجاد نگردیده است ولیکن با افزایش قیمت سکه در سال گذشته قانون مهریه 98 که مورد سوال قرار گرفته در تغییر نبوده و بلکه با توجه به افزایش زندانیان مهریه که اکثراً سنین بین 25 تا 35 سال هستند طرح های مورد بحث از سوی نمایندگان بوده که مخالفان و موافقان خاص خود را دارد .

در این خصوص می توان به پیشنهاد کاهش مهریه از 110 عدد به میزان کمتر اشاره کرد که در این خصوص برخی با توجه به این که تمام حق و در واقع اهرم فشار زن مهریه است مخالفت خود را بیان و طبق صحبت های ایشان در صورت کاهش و یا تغییری در میزان مهریه باید حقوق دیگری به زن اعطا گردد و در واقع تمامی این موارد در حد سخن بوده و طرحی که بتوان به عنوان لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد هنوز طرح و پیشنهاد نگردیده است.


قانون مهریه 99

طبق بخشنامه رییس قوه قضاییه در سال 98 که در سال جدید هم حکمفرماست در خصوص تعدیل و تقسیط و رسیدگی به اعسار پرداخت مهریه دستوراتی را داده اند و لی علیرغم تصور عموم زندان و حکم جلب از مهریه حذف نشده و همچنان قابلیت اجرایی دارد ولی از قضات خواسته شده برای موضوع زتدان سخت گیر تر باشند و به زوج با توجه به شرایط مالی وی فرصت پرداخت بدهند و اقساط را به نحوی تعیین کنند که زوج برای تامین مبلغ آن به سختی خارج از حد اراده نیفتد و کمتر در چنین موضوعی شاهد زندانی شدن افراد باشیم

 

با توجه به ماده ۲۷۳ قانون مدنی مبنی بر این که "اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند، متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری میشود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود" و نظر به ماده ۲۷۷ قانون مدنی، نظر اکثریت قضات دادگستری کاشان که در خرداد ماه سال ۱۳۸۰ ابراز گردیده، صحیح تشخیص و مورد تأیید است.


دریافت مهریه بیش از 110 سکه

برای دریافت مهریه پیش از 110 سکه طبق ماده 22 قانون حمایت خانواده برای اجبار مرد به پرداخت آن باید ملائت و توانایی مالی مرد احراز گردد، زوجه اگر بتواند اثبات کند که زوج توانایی پرداخت را دارد مرد موظف به پرداخت می شود.


دریافت مهریه تا سقف 110 سکه

اگر زوج بتواند عدم توانایی خود را در پرداخت مهریه اثبات کند باید تا 110 سکه را به صورت اقساطی به زوجه پرداخت کند. فلذا اگر این اقساط را هم پرداخت کند زوجه می تواند حکم جلب زوج را از دادگاه بگیرد.


توقیف حقوق زوج 

ماده 96: از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولت و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی و نظائر آن در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع و یا ثلث توقیف می شود.

تبصره 1: توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.

تبصره 2: حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند و مستمری ممدجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود.

ماده 97-در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رئیس یا مدی سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قیمت اجرا بفرستد.

ماده98-توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف نگردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم علیه متوقف می شود.


زمان استحقاق دریافت مهریه

مهریه: به مالی گفته می شود که مرد متعهد می شود در هنگام وقوع عقد نکاح به زوجه خود پرداخت کند اما امروزه برخی از زنان از مهریه برای فشار آوردن و اسلحه ای علیه مرد استفاده می کنند و از طرفی هزینه ی دادرسی زنان را با مشکل برای دریافت مهریه مواجه کرده است.

لازم ذکر است که مهریه مهمترین پشتوانه برای زنان می باشد و زوج (مرد ) موظف به پرداخت آن خواهد بود هرگاه مرد بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید مهریه ی همسر را پرداخت کند ولی اگر قبل از زناشویی زن خود را طلاق بدهد باید نصف مهریه را پرداخت کرد حال اگر مهریه را پرداخت کرده باشد می تواند نصف مهریه را پس بگیرد.

طبق ماده 1078قانون مدنی هر چیزی را که مالیت (ارزش مالی) داشته باشد و قابل تملک باشد را می توان به عنوان مهریه تعیین کرد.

مهریه چیست؟

مهر یا صداق مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن میگردد و مرد باید آن را پرداخت کند این نهاد مبتنی بر سنت و مذهب در حقوق ایران است و در حقوق کشورهایی غربی اساساً مهریه وجود ندارد. یکی از ویژگی های مهر این است که میتواند کمبود ارث زن را جبران کند البته نگارنده به هیچ عنوان موافق مهریه های سنگین مرسوم نمی باشد و توصیه هم نمی کند. یکی از دلایلی که اثبات میکند مهریه بر خلاف تصور کشورهای غربی، بهای خرید و فروش زن نیست بلکه ارزش و احترامی است که مرد برای زن قائل می شود، این است که در خردی و فروش قیمت باید هنگام معامله معین و معلوم باشد وگرنه قرارداد باطل است لیکن در ازدواج دائم مشخص کردن صداق به هیچ عنوان شرط صحت عقد نمی باشد و نکاح بدون تعیین مهر نیز امکانپذیر است و زن پس از نزدیکی مستحق مهرالمثل میگردد.

 حقوق مالی که بعد از عقد نکاح برای زوجه در نظر گرفته می شود که بر ذمه زوج می باشد و به محض وقوع عقد نکاح زن مالک آن می باشد.

بر طبق ماده 1082 به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن نماید.


انواع مهریه: عندالمطالبه و عندالاستطاعه

مهریه عندالمطالبه

به این معنی می باشد که هر زمان زوجه اراده نمود می تواند مهر را از همسر مطالبه کند ، مهریه عندالمطالبه به محض مطالبه زن بر ذمه شوهر قرار میگیرد و زن به راحتی دارای حق حبس می باشد و بار اثباتی تمکن مرد بر عهده خود اوست.


مهریه عندالاستطاعه

 به این معنی است که هر زمان زوج توانایی پرداخت داشته باشد قابل وصول می باشد ، مهریه عندالاستطاعه زن برای گرفتن مهریه ابتدا باید استطاعت مالی و تمکن مالی وی را اثبات کند یعنی بار اثباتی دارا بودن مرد به عهده زن است که در این حالت حق حبس نیز مورد خدشه واقع میگردد و عملاً در این نوع مهریه اعمال حق حبس دشوار میگردد.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کنیم این است که مهریه دختر باکره در تمامی انواع مهریه نصف آن می باشد .


روش وصول مهریه از دو طریق می باشد یا از راه اداره ثبت و یا دادگاه خانواده

در شیوه اول و با توجه به تغییرات کنونی باید به دفتر ثبت کننده ازدواج مراجعه کرده.

1-در این روش ابتدا باید به دفترخانه محل ثبت عقد و ارائه قباله ازدواج

2-مراجعه به داره ثبت محل با همراه داشتن اجراییه صادره از دفترخانه ازدواج

3-پرداخت نیم عشر دولتی (این مبلغ بعدا از مرد گرفته خواهد شد.)

4-معرفی اموال برای توقیف جز مستثنیات دین

موال غیر قابل توقیف

در مطالبه مهریه اموال زیر را نمی توان توقیف کرد.

1-منزل مسکونی

2-اثاثیه مورد نیاز زندگی

3-آذوقه و مواد غذایی

4-کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی

5-ابزار کار کسبه –پیشه وران – کشاورزان

6-تلفن

7-ودیعه مسکن در عقد اجاره


در قرآن کریم مهریه یا صداق‏، به فتح اول یا کسر اول است که آن را نیز اینگونه تعریف کرده‏اند که : «مالی است که مرد در عقد ازدواج به زن می‏دهد .» و آیه ‏چهارم سوره‏ مبارکه‏ نساء به آن اشاره دارد : «آتوا النساء صدقاتهن نحلة‏ » صدقه ،به ضم دال ،از ماده ‏ای صدق است و بر آن جهت ‏به مهر صداق گفته یا صدقه گفته می‏شود که نشانه‏ ی صادق بودن علاقه ‏ی مرد است ،بعضی از دانشمندان مانند صاحب کشاف به این نکته اشاره نموده ‏اند. مهر علاوه بر صداق و اجرت ،فریضه نامیده می‏شود. مانند کلام قرآن کریم: « و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم. » اما کلمه نحله در سوره‏ ی مبارکه‏ ی نساء آیه‏ی ۴ کاملا تصریح می‏کند که مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی و عطیه و هدیه ندارد.

انواع مهریه

مقررات مربوط به مهر در مواد 1078 تا 1101 قانون مدنی بیان گردیده که اساساً مهر بر سه نوع می باشد مهرالمسمی یعنی مهریه ای که در عقد نکاح تعیین میگردد و بر ذمه زوج میباشد دیگری مهرالمثل که برای زمانی است که حین العقد مهریه تعیین نگردیده است و پس از اولین نزدیکی به ذمه زوج ثابت میگردد و آخری مهذالمتعه میباشد که عبارت است از مهریه ای که قبل ازتعیین مهر و قبل از نزدیکی با حصول طلاق به زن تعلق میگیرد.

 حق حبس در مهریه چیست؟

یکی از مهمترین مباحثی که در مورد مهریه برای افراد جای سوال است این است که حق حبس در مهریه چیست؟

در این باب باید عرض کرد زن به محض عقد مالک مهر می گردد و میتواند آنرا از مرد بخواهد و برای این دادخواست بدهد یا از اجراییه ثبت اقدام کند ولی یکی از موارد دیگری که قانون برای زن به جهت گرفتن مهریه مقرر کرده است این است که تا مهر خود را نگرفته است می تواند از تمکین خود داری نماید این حق را حق حبس گویند در این باب قانون مدنی اشعار میدارد زن میتواند تا مهر به تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و در این حالت زن ناشزه محسوب نمی شود و این امتناع وی مسقط حق نفقه نخواهد بود نکته ی مهمی که وجود دارد این است که زن اگر قبل از دریافت مهر حتی برای یک بار از مرد تمکین کند و در بستر او بخوابد حق حبس او ساقط میگردد و دیگر نمی تواند به عنوان عدم تادیه مهر از انجام وظایف زناشویی خودداری کند که این مورد در ماده 1086 قانون مدنی ذکر گردیده است.

 گرفتن مهریه بعد از مرگ همسر

از دیگر مسائلی که در مورد مهریه سوال عامه افراد است مهریه زن پس از فوت همسر است و اینکه آیا در صورت باکره بودن مهریه نصف مشود یا خیر؟ همانطور که میدانید زن پس از فوت همسر مستحق دریافت تمام مهریه از ماترک متوفی میگردد و در این مورد بر خلاف طلاق، باکره بودن زن باعث تنصیف مهریه نمی گردد و زن در این حالت مستحق دریافت تمام مهر می باشد. در تمام موارد مذکور وکیل مهریه زن می تواند با آگاهی از این قوانین بهترین اقدام را بکند و موجبات احقاق حقوق موکل خود را فراهم آورد .


مهریه در طلاق توافقی

همانطور که میدانید یکی از مرسوم ترین انواع طلاق ، طلاق توافقی می باشد که در آن زوجین برای مهریه تعیین تکلیف میکنند و معمولاً زن در قبال بخشش بخشی از مهریه رضایت به طلاق میدهد و تا پایان مدت عده می تواند به مابذل رجوع کند و طلاق را فسخ کند و مهریه ی خویش را بگیرد بنابراین در این نوع طلاق توافق طرفین تعیین کننده است.

مهریه بالای 110 سکه

وکیل درخواست مهریه به خوبی میداند که مهریه بالاتر از 110 سکه بستگی به تمکن مرد دارد و طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تنها تا 110 سکه را می توان بر اساس این قانون تقاضای اجراییه کرد اما باید بدانید در اقدام از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی شما میتوانید و البته چه بهتر که توسط وکیل متخصص مهریه اقدام به مطالبه کل مهریه کنید یعنی حتی بالاتر از 110 سکه و در مورد دادخواست مهریه نیز پس از اینکه رای صادر شد و طرف مقابل یعنی شوهر تقاضای اعسار داد باید بدانید که در این صورت کل مهریه قسط بندی میگردد یعنی اگر مثلاً مهریه 1000 سکه باشد 50 سکه به عنوان پیش تعیین میگردد و مثلاً ماهیانه یک ربع یا نیم یا تمام سکه بهار آزادی تعلق میگیرد که این مورد بستگی به نظر قاضی و تمکن دارد.

بهرحال آنچه باید بدانیم این است که مهریه به هیچ عنوان نمی تواند تضمین کننده یک زندگی و مستحکم کننده روابط باشد حسب تجربه ای که نگارنده در پرونده های مختلف طلاق داشته ام این است که زن حتی با گرفتن تمام مهریه افسرده بوده و تحمل ادامه زندگی برایش دشوار بوده است در زندگی زناشویی اخلاق ،اعتماد طرفین، پایبندی به یکدیگر و پایبندی به اصول اساسی زندگی از تعیین مهریه بهتر هستند و نکته آخر اینکه در زندگی مقدس زناشویی هرجا که پای قانون وسط آمد فاتحه ی آن رابطه را بخوانید و فکر چاره ای دیگر باشید.


مواد قانون مدنی در ارتباط با مهریه 

ماده ۱۰۷۸

هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد .

ماده ۱۰۷۹

مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد .

 ماده ۱۰۸۰

تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است .

▪ ماده ۱۰۸۱

اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر درمدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است .

ماده ۱۰۸۲

به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید .

ـ تبصره ( الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹ ) - چنانچه مهریه وجه رایج باشدمتناسب باتغییرشاخص

( شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مناطق شهری ایران ) تعیینی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به ضمیمه بخشنامه ۱۵۸۴۶/۷۹/۱ مورخ ۲۹/۹/۱۳۷۹ معاون اول محترم رییس قوه قضاییه به مراجع قضایی ابلاغ گردیده است

ماده ۱۰۸۳

برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد .

ماده ۱۰۸۴

هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقدوقبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب وتلف است .

ماده ۱۰۸۵

زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر داردامتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .

رای وحدت رویه ۶۳۳ - ۱۴/۲/۱۳۷۸ : . . . گرچه طبق ماده ( ۱۰۸۵ ) ق . م . مادام که مهریه زوجه تسلیم نشده ، در صورت حال بودن مهر ، زن می تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لکن مقررات این ماده صرفا به رابطه حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و ازنقطه نظر جزایی با لحاظ مدلول ماده ( ۶۴۲ ) ق . م . ا . ( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵مجلس شورای اسلامی * که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تادیه نفقه زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین ولو به اعتذار استفاده از اختیار حاصله از مقررات ماده ( ۱۰۸۵ ) ق . م . حکم به مجازات شوهر نخواهد شد و در این صورت حکم شعبه دوم دادگاه عمومی تهران مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترک انفاق زن که با این نظر مطابقت دارد با اکثریت قریب به اتفاق آرا صحیح و قانونی تشخیص می شود . . . .

ماده ۶۴۲ ق . م . ا . - هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایراشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید .

ماده ۱۰۸۶

اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر داردقیام نمود دیگر نمی تواند ازحکم ماده قبل استفاده کند ، مع ذلک حقی که برای مطالبه مهر داردساقط نخواهد شد .

ماده ۱۰۸۷

اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است وطرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنهانزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود .

ماده ۱۰۸۸

در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست .

 ماده ۱۰۸۹

ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند .

ماده ۱۰۹۰

اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید

ماده ۱۰۹۱

برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات ووضعیت او نسبت به اماثل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود .

ماده ۱۰۹۲

هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهدبود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد ازنصف را عینا یا مثلا یا قیمتااسترداد کند .

ماده ۱۰۹۳

هرگاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود راطلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود .

ماده ۱۰۹۴

برای تعیین مهرالمتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود .

ماده ۱۰۹۵

در نکاح منقطع عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان است .

ماده ۱۰۹۶

در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند .

ماده ۱۰۹۷

در نکاح منقطع هرگاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد بایدنصف مهر را بدهد .

ماده ۱۰۹۸

در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید .

ماده ۱۰۹۹

در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهرالمثل است .

ماده ۱۱۰۰

در صورتی که مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشددر صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید .

ماده ۱۱۰۱

هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر درصورتی که موجب فسخ ، عنن باشد که دراین صورت با وجود فسخ نکاح ، زن مستحق نصف است .


منبع: تهران مدافع
فرم ارسال نظرآخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله